KGrafen

Polski Komitet Naukowy SEP do spraw Technologii Grafenowej

Polski Komitet Naukowy SEP do spraw Technologii Grafenowej

Polski Komitet Naukowy SEP do spraw Technologii Grafenowej ~ filary działalności

Założenia programowe

Problematyka Komitetu SEP do spraw Technologii Grafenowej ~ KS Grafen w pełni wpisuje się w realizacje statutowej działalności SEP opierajac się głównie na sześciu filarach działalności:
Ad.1. Działalność aktywizująca
Działalność aktywizująca w pierwszym rzędzie opiera się na pracy Komitetu SEP do spraw Technologii, (symbol) KS Grafen z dodatkowo utworzonymi zespołami tematycznymi.
Ad.2. Dzialalnosc archiwizujaca
Działalność archiwizująca bazuje na tworzeniu baz danych, literaturowych, patentowych, raport, przeglądów, zestawień wyników badań.
Ad.3. Dzialalnosc badawcza
Działalność badawcza opiera się na aktywnym włączeniu się Komitetu do tworzonych konsorcjów z Jednostkami Naukowo Badawczymi polegającym na udostępnianiu własnych materiałów źródłowych.
Ad.4. Działalność komercjalizacyjna
Działalność komercjalizacyjna ma za zadanie wytworzenie struktury mającej na celu komercjalizację projektów naukowo badawczych w oparciu o współpracę z MŚP, OBR, instytutów w konsorcjum z docelowym dążeniem do wyłonienia w ramach komitetu własnej struktury pozwalającej na prowadzenie projektów komercyjnych (np grantów) w ramach Komitetu SEP do spraw Technologii Grafenowej
Ad.5. Działalność naukowe
Działalność naukowa ma za zadanie prowadzenie prac systematyzujących i przeglądowych i ich publikacje.
Ad.6. Działalność popularyzatorska
Działalność popularyzatorska ma za zadanie opracowywanie polskich i zagranicznych publikacji, książek, wnosić wkład do prasy technicznej i newslettera SEP, tworzenie prac opiniodawczych i eksperckich, prowadzenie kampanii reklamowych, wsparcie piśmiennictwa w zakresie tematycznym KS Grafen.